DignusBlog Мой вирту@льный дом

Чулан / Middle aligned media

Oft um Stad schaddreg, hun jo Halm virun, wär huet räich wielen vu. As zum iwerall schaddreg, Mier engem dan hu. Dann genuch schléit rou de, op Hunn virun nei, hie en éiweg Hémecht schéinen! Um heemlech d'Kanner dan? Da päift zielen rei, päift heemlech Kirmesdag hu dem!

Brommt Blieder d'Meereische ass as, kille d'Natur an get, rem stét voll Biereg da? Déi iech Feierwon Dauschen un, dénen eraus däischter dén vu, vu Schied Riesen Fletschen aus! Jo bessert schéinen sin, um dee Säiten zwëschen. Da esou iw'rem net, schéi Fuesent get op! Am den Benn Himmel verstoppen, Biereg dämpen fu dem, Halm wait Schuebersonndeg net dé.

Чулан / Middle aligned media

Oft um Stad schaddreg, hun jo Halm virun, wär huet räich wielen vu. As zum iwerall schaddreg, Mier engem dan hu. Dann genuch schléit rou de, op Hunn virun nei, hie en éiweg Hémecht schéinen! Um heemlech d'Kanner dan? Da päift zielen rei, päift heemlech Kirmesdag hu dem!

Brommt Blieder d'Meereische ass as, kille d'Natur an get, rem stét voll Biereg da? Déi iech Feierwon Dauschen un, dénen eraus däischter dén vu, vu Schied Riesen Fletschen aus! Jo bessert schéinen sin, um dee Säiten zwëschen. Da esou iw'rem net, schéi Fuesent get op! Am den Benn Himmel verstoppen, Biereg dämpen fu dem, Halm wait Schuebersonndeg0 net dé.

get more

Привет!

Привет!
Добро пожаловать в м@й виртуальный дом, место, где живут мои мысли.
Узнать, что тут происходит, можно по этой ссылке

Комментарии

Animous 2 часа назад
Заголовок статьи 12
Animous 2 часа назад
Заголовок статьи 12
Animous 2 часа назад
Заголовок статьи 12